เรียนไอเอลที่ไหนดี? เทคนิคเตรียมตัวสอบ ielts

เรียนไอเอลที่ไหนดี? เป็นสิ่งที่ผู้ที่เข้าสอบ  ielts จะต้องเตรียมตัวเพื่อการทำข้อสอบ ielts ที่จะเป็นการใช้ทักษะความด้านภาษาอังกฤษทั้ง 4 ด้านคือ การอ่าน ฟัง พูดและเขียน ซึ่งในปัจจุบันนี้ก็จะมีสถาบันการเรียนไอเอลที่จะช่วยติวเทคนิคต่างๆและข้อควรรู้ในการสอบ ielts ให้ผู้เข้าสอบมีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยมีหลักเกณฑ์การเลือกสถาบันในการติว  ielts ดังต่อไปนี้

 

เรียนไอเอลที่ไหนดี?

สำหรับการติว ielts ควรเลือกสถาบันที่ความน่าเชื่อถือ คุณภาพและมาตรฐานด้านการศึกษา มีความพร้อมและชำนาญเฉพาะทางการสอบไอเอลโดยเฉพาะ ตั้งแต่เริ่มต้นสมัครสอบ การเตรียมเอกสาร การเตรียมตัวในด้านต่างๆ สามารถที่จะให้คำปรึกษาและแนะนำแนวทางได้เป็นอย่างดี มีผู้สอนที่เชี่ยวชาญและสามารถแนะนำเทคนิคการสอบทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นการอ่าน เขียน ฟัง และพูดได้อย่างดีเพื่อที่จะได้นำความรู้ที่ได้ไปใช้ทั้งการสอบไอเอลและการเรียนการทำงานในชีวิตประจำวัน

 

เทคนิคการเรียนไอเอล

1.ทักษะด้านการฟัง (Listening)

สำหรับการเรียนไอเอล ด้านทักษะการฟังนั้นเราสามารถเริ่มด้วยการฝึกฝนการฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษต่างๆตั้งแต่ในโทรทัศน์,ในอินเทอร์เน็ตหรือในช่อง Youtube โดยให้เราพยายามทำความเข้าใจเกี่ยวกับสำเนียงภาษา จับใจความที่สำคัญของการบทสนทนา เพื่อที่จะทำให้การสอบในวันจริงเราคุ้นเคยกับสามารถถอดเนื้อหาออกมาได้อย่างละเอียด

 

2.ทักษะด้านการอ่าน  (Reading)

สำหรับการเรียนไอเอล เพื่อสอบทักษะด้านการอ่านนั้น คุณสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยการอ่านบทความ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารต่างๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษา เรื่องทั่วไป เป็นภาษาอังกฤษ จับใจความสำคัญและแปลเนื้อหาออกมาเป็นภาษาไทยการฝึกฝนด้วยการอ่านบ่อยๆนั้นจะทำให้เรารู้จักโครงสร้างประโยค คุ้นชิ้นกับภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น

 

3.ทักษะด้านการเขียน (Writing)

โดยส่วนใหญ่แล้วทักษะด้านการเขียนนั้นจะเน้นไปทางบทความและการเขียนแนววิชาการ ซึ่งคุณไม่สามารถที่จะเตรียมตัวหรือรู้หัวข้อในการสอบ ดังนั้นการเรียนไอเอลด้านทักษะการเขียน จะต้องฝึกฝนการเขียนเรียงความหรือบทความต่างๆ เป็นประจำ โดยเริ่มต้นตั้งแต่การเรียนรู้โครงสร้างประโยค คำศัพท์ และการฝึกเขียนให้ได้ตั้งแต่ 150 คำ – 250 คำขึ้นไป

 

4.ทักษะด้านการพูด (Speaking)

การเรียนไอเอลด้านการพูดนั้น สามารถที่จะฝึกฝนด้วยการดูวิธีและสำเนียงการพูดจากวิดีโอภาษาอังกฤษต่างๆ พยายามจับใจความและแสดงสิ่งที่เราคิดออกมาให้กรรมการเข้าใจมากที่สุด ต้องศึกษาเรื่องคำศัพท์ โครงสร้างประโยค อย่างละเอียด การสอบไอเอลด้านการพูดนั้นไม่ใช่แค่เฉพาะสอบเรื่องความรู้ทั่วไป แต่เป็นการแสดงศักยภาพให้เห็นถึงความสามารถด้านการพูดและการสื่อสารของเรานั่นเอง

 

และนี่ก็เป็นเทคนิคการเตรียมตัวสอบ ielts และการเรียนไอเอลที่จะช่วยทำให้ผู้เข้าสอบเข้าใจและเตรียมพร้อมได้ดียิ่งขึ้น

 

 

Please follow and like us:

Enjoy this blog? Please spread the word :)